Informácie o časopise

Časopis Journal of Information Technologies je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vychádza 2 krát do roka. Jeho zameranie je na informačné technológie, dolovanie dát, aplikácie štatistiky, riadenie procesov pomocou IKT, e-learning, avšak zoznam nie je obmedzujúci. Každý článok prechádza anonymným recenzným konaním. O výsledkoch je autor informovaný pomocou recenzného posudku, za správnosť ktorého zodpovedá predseda redakčnej rady.